Zásady ochrany osobných údajov

Registráciou, prihlásením k odberu informačných emailov alebo prezeraním stránky onda.dermaklinik.sk (ďalej len "Stránky") umožňujete spoločnosti Dermaklinik s.r.o. so sídlom Hurbanova 30, Košice 040 01 spracovávať vaše osobné údaje. V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov vás informujeme o tom, aké údaje o vás zhromažďujeme, aké sú vaše práva a akým spôsobom ich u nás môžete uplatniť v súlade s GDPR nariadením.

Aké informácie o vás zhromažďujeme?

Vaše osobné údaje spracovávame v rozsahu, v akom nám ich poskytnete pri zadaní žiadosti o poskytnutie informácií k ošetreniam prístrojom ONDA Coolwaves: celé meno a e-mail. Z technických dôvodov ich evidujeme po celú dobu životnosti nami spracovaných osobných údajov. Vyhradzujeme si právo môcť tieto údaje zmazať po 2 rokoch od vášho posledného prihlásenia bez upozornenia.

Kde dáta uchovávame?

Šifrované dáta sú uchovávané na zálohovanom servri spoločnosti Dermaklinik s.r.o. Prístup k systémom uchovávajúcim osobné údaje je umožnený len obmedzenému počtu interných pracovníkov, ako sú správcovia dát a programátori. Jednotliví pracovníci majú prístup len k takému objemu osobných dát, ktoré ku svojej práci nevyhnutne potrebujú.

Právo na sprístupnenie informácií a právo na ich opravu

Kedykoľvek v budúcnosti budete chcieť, môžete nás zaslaním správy na emailovú adresu info@dermaklinik.sk požiadať o zaslanie potvrdenia, či sú vaše osobné údaje spracovávané. Pokiaľ o vás budeme spracovávať vaše osobné údaje nesprávne, môžete nás na túto skutočnosť zaslaním správy na e-mailovú adresu info@dermaklinik.sk upozorniť. Bez zbytočného odkladu budú osobné údaje opravené.

Právo vzniesť námietky proti spracovávaniu osobných údajov

Aj v prípade, že budeme vaše osobné údaje spracovávať na základe nášho oprávneného záujmu, máte právo proti takémuto spracovaniu vzniesť námietky. Urobíte tak zaslaním správy na e-mailovú adresu info@dermaklinik.sk. Pokiaľ nepreukážeme oprávnené dôvody pre spracovanie, vaše osobné údaje nebudeme ďalej spracovávať.

Právo na obmedzenie práce s osobnými údajmi

Máte právo požadovať, aby sme obmedzili akékoľvek spracovanie vašich osobných údajov:

  • pokiaľ nám dáte vedieť, že nami zhromažďované osobné údaje sú nepresné, a to až do overenia ich správnosti,
  • pokiaľ bude spracovanie vašich osobných údajov protiprávne a vy požiadate o obmedzenie v stanovenom rozsahu zaslaním správy na e-mailovú adresu info@dermaklinik.sk,
  • pokiaľ vaše osobné údaje už nebudeme potrebovať pre zabezpečenie našich služieb, ale Vy ich budete potrebovať pre uplatnenie vašich práv,
  • pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu a to do doby, kým overíme, či naše dôvody spracovania prevažujú nad vašimi záujmami.

Právo na vymazanie osobných údajov

V prípade, že zistíte, že spracovávame vaše osobné údaje:

  • napriek tomu, že ich spracovanie už nie je potrebné pre účely, kvôli ktorým sme ich získali,
  • neoprávnene a my vám nebudeme schopní preukázať oprávnené dôvody pre ich spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami či nad výkonom alebo obhajobou právnych nárokov, a/alebo
  • máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu od vášho oznámenia takto spracované osobné údaje vymazali. Údaje nemôžeme vymazať ani na vašu žiadosť,
  • pokiaľ bude ich spracovanie nevyhnutné pre výkon práva na slobodu prejavu a informácie pre splnenie niektorej našej právnej povinnosti alebo pre splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme, či pre určenie, výkon alebo obhajobu našich právnych nárokov.

Právo na poskytnutie údajov v strojovo čitateľnej forme Pokiaľ nás zaslaním správy na e-mailovú adresu info@dermaklinik.sk požiadate, aby sme vám poskytli nami spracovávané osobné údaje, zašleme vám ich v štruktúrovanom bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. vo formáte *.xls, *.csv alebo v obdobnom formáte).

Právo kedykoľvek sa odhlásiť zo zasielania oznámení V prípade, že od nás už nebudete chcieť naďalej dostávať oznámenia, môžete ich zasielanie zrušiť kliknutím na odkaz, ktorý je súčasťou každého oznámenia.

Kontakt na poverenú osobu pre ochranu osobných údajov

Poverenou osobou pre ochranu osobných údajov je MUDr. Jozef Beck: info@dermaklinik.sk.

Právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov V prípade, že podľa vášho názoru neplníme všetky právne povinnosti vzniknuté v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov, kontaktujte nás písomne na adresu firmy uvedenej na Stránke alebo elektronicky zaslaním emailu na info@ dermaklinik.sk. Pokiaľ by vám do 30 dní nebola zaslaná odpoveď, máte právo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov, a to buď na adresu sídla úradu Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, na email ochrana@pdp.gov.sk, alebo akoukoľvek inou cestou, ktorú bude Úrad na ochranu osobných údajov akceptovať. Bližšie informácie o úrade nájdete na webových stránkach www.uoou.sk

Icon For Arrow-up